Servicevoorwaarden

Het is van groot belang dat de programmatuur optimaal functioneert. Een goede service is daarbij essentieel. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de service die je kunt verwachten bij een abonnement op TerraIndex.

Servicedesk

De servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, uitgezonderd officiële feestdagen in Nederland. Buiten genoemde uren (tussen 09.00 en 17.00 uur) en op (maximaal) vijf nader te bepalen werkdagen (o.a. tussen kerst en oud en nieuw) is de servicedesk beperkt bereikbaar op een speciaal telefoonnummer. Het speciale telefoonnummer wordt via het antwoordapparaat doorgegeven als de servicedesk gesloten is.

Het reguliere telefoonnummer is te vinden op de website www.terraindex.com.

De servicewindow is vastgesteld op 8 kantooruren per dag (09:00 tot 17:00).

Na melding wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 kantooruren, een reactie door de servicedesk gegeven. Er wordt een oplossing geboden of een termijn afgegeven waarin een oplossing wordt verwacht.

In eerste instantie zal de servicedesk zelf de storing proberen op te lossen met behulp van de opgebouwde ‘knowledge base’ en opgedane kennis en ervaring. Is dit niet mogelijk, dan wordt de melding doorgespeeld naar een specialist, die de storing verder zal onderzoeken. In de meeste gevallen zal de storing gevonden worden en is een oplossing direct of binnen afzienbare tijd voor handen.

Is dit niet het geval dan zal de storing in overleg worden geëscaleerd. In het kader van correctief onderhoud zal binnen de hieronder aangegeven periode naar beste kunnen, zorg worden gedragen voor een adequate oplossing:

  • Indien de programmatuur in het geheel of grotendeels niet bruikbaar is, wordt een termijn gehanteerd van 24 kantooruren na melding binnen het servicewindow.
  • Indien de programmatuur ernstig verlies vertoont van functionaliteit maar nog kan worden gebruikt, wordt een termijn gehanteerd van 64 kantooruren na melding binnen het servicewindow
  • Indien de programmatuur hinderlijke storingen of gebreken vertoont, maar normaal kan worden gebruikt, wordt het probleem opgelost in de eerstvolgende reguliere release.

Wanneer een storing niet gelijk te verhelpen is zal getracht worden een tijdelijke oplossing of workaround beschikbaar te stellen.

Storingen die worden veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, aanpassingen aan de omgeving van de programmatuur, of storingen veroorzaakt door hardware of overige programmatuur van derden vallen buiten de ondersteuning zoals aangeboden binnen het onderhoud. Voor het oplossen van dit soort storingen kan in overleg een vergoeding gevraagd worden.

Onderhoud programmatuur

TerraIndex B.V. draagt zorg voor het correctief onderhoud van de geboden programmatuur.* In overleg met een actieve gebruikersgroep wordt bepaald welke zaken worden opgepakt. Via periodieke releases worden verbeteringen in de programmatuur aangeboden. Voor zover de programmatuur en databases centraal worden beheerd in het door
TerraIndex B.V. gekozen datacenter, worden updates door TerraIndex B.V. uitgevoerd. Het staat TerraIndex B.V. vrij updates door te voeren binnen de afgesproken onderhoudsuren. Voorafgaand aan een update wordt hiervan melding gedaan.

In het geval de programmatuur draait op apparatuur van de gebruiker zal ITerraIndex B.V. zorg dragen voor een duidelijke procedure zodat de gebruiker dit zelf kan uitvoeren.

* Per 1 januari 2018 wordt er geen correctief onderhoud meer uitgevoerd op de programmatuur voor de TerraIndex Handheld software.

Datacenter

Voor de service die wij bieden met betrekking tot het datacenter geldt:

  • De service kent een minimale jaarlijkse uptime van 98%.
  • De maximale downtime is 8 uur per maand voor onderhoud buiten kantooruren.
  • De geautomatiseerde Back-up procedures bedragen een cyclus van 1 maal per 24 uur en er wordt een historie van 3 maanden bewaard.

Toegang tot de programmatuur en de database wordt alleen verleend aan geautoriseerde gebruikers. Het toevoegen en verwijderen van gebruikers wordt gedaan door TerraIndex B.V. enkel op aangeven van door opdrachtgever aangewezen personen.

Escrow

De continuïteit voor het beheer van de broncode wordt gewaarborgd door de stichting TerraIndex. De stichting zorgt voor het jaarlijks deponeren van de broncode bij de notaris. Bij het onverhoopt wegvallen van de organisatie die de programmatuur heeft ontwikkeld, neemt de stichting de taak op zich om een geschikte partner te vinden die de programmatuur verder kan onderhouden.

Aansprakelijkheid

Hoewel TerraIndex B.V. moeite heeft gedaan om een goed werkend product te leveren, verleent TerraIndex B.V. geen enkele garantie op de programmatuur. TerraIndex B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de in de programmatuur vervatte gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

TerraIndex B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de door de programmatuur gegenereerde gegevens en/of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de programmatuur om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door de programmatuur gegenereerde gegevens en/of adviezen te controleren. De voornoemde beperkingen komen te vervallen indien de geleden schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TerraIndex B.V.

TerraIndex B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gegevens die de gebruiker opneemt in de database, die inbreuk maken op de rechten van derden of in strijd zijn of worden gehouden met enig toepasselijk recht, waaronder de wetgeving ter bescherming van de privacy of betrekking hebbende op de (inter)nationale veiligheid.

Voorwaarden

Op de geboden service en onderhoud zijn de Nederland ICT Voorwaarden (KvK 30174840) van toepassing. De Nederland ICT Voorwaarden zijn de opvolger van de ICT~Office Voorwaarden.

Vraag nu een demo aan

Meer dan 3.000 bodemadviseurs en veldwerkers gebruiken TerraIndex om bodemonderzoek succesvol en precies uit te voeren.